Meelevertje 29 januari 2010

De winter met het land in rust, biedt ook de tuinders tijd & ruimte voor reflectie. Het is bedrijfsmatig ook de tijd om het teeltplan te bezien, te door voelen en te wijzigen. Met een zevenjarige vruchtwisseling schuiven alle gewassen een plekje op, wat met afwijkingen in afmetingen voor de vakken al voor enig reken- en schuifwerk zorgt. Daarnaast biedt reflectie en analyse van de verschillende teelten en teelthoeveelheden de nodige wijzigingen op. Wij houden veel bevindingen uit het seizoen bij (bedden die we bijvoorbeeld niet geheel vol konden planten ivm te weinig geleverd plantgoed), maar voeren ook wijzigingen door die het geheel ten goede komen. Laten teelten vervallen (groenselderij), krimpen teelten in en breiden andere teelten uit. De rassenkeuze vormt mede ook een aandachtspunt. Dit seizoen willen we naast de teelt van oogstgewassen ook breed inzetten op gebruik van groenbemesters. Deze komen de grond in brede zin ten goede: de grond blijft bedekt, wordt aangevuld met vers organisch materiaal bij inwerken en groenmesters kunnen een bijdrage leveren in de structuur, nl een goede doorwortelbaarheid van de grond verzorgen.

Met de winterrust biedt de Vereniging voor Biologische Dynamische landbouw eind januari ook een studie-/informatiedag. Dit jaar was het thema ‘Over de grens kijken - bd landbouw als cultuur van de intuïtie’.
Naast ontmoeting van boeren, tuinders, fruittelers en akkerbouwers uit heel het land en daarmee veel gezelligheid en warmte, biedt deze dag veel inspiratie door voordrachten en werkgroepen waarbij een aspect uit het agrarisch werkveld wordt uitgelicht. Dit jaar de schijnwerpers op de intuïtie en hoe een ieder deze in zijn leven en bedrijfsvoering inzet en integreert. Hoe intuïtie bekeken kan worden, maar ook hoe deze op meerdere manieren actief ingezet - uitvergroot kan worden om de bedrijfsindividualiteit ‘door’ te ontwikkelen. Hoe het ja-zeggen tegen ingevingen - door in positiviteit te onderzoeken - een meebewegen van de tuinder/boer vormt waarmee het geheel gezonder of verrijkt kan worden. Het in beweging komen en zijn heeft een waardevolle en invoelende kracht!