Reglement behorend bij uitgifte van zondelen door de Hooge Kamp

1. Doel

De uitgifte van deze zondelen heeft tot doel fondsen te werven voor de financiering van 75 zonnepanelen, met een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 17.500 kw/jaar voor de Hooge Kamp.

2. Uitgifte

De zoncertificaten worden uitgegeven door:
Biologisch Dynamisch tuinbouwbedrijf de Hooge Kamp
Broeklanderweg 77
7341 PN Beemte Broekland
in het vervolg van dit reglement te noemen de Hooge Kamp

De zoncertificaten worden uitgegeven door de Hooge Kamp met een nominale waarde van € 50,-. Iedere inschrijver ontvangt na betaling een document met daarop de bevestiging van het aantal aangeschafte zoncertificaten. Dat document geldt als bewijs van aankoop van de zoncertificaten.

3. Omvang van de uitgifte

De omvang van deze uitgifte bedraagt maximaal € 20.000,- verdeeld over 400 zoncertificaten van € 50,-.

Het maximumaantal zoncertificaten per inschrijver bedraagt tien (10).

4. Looptijd

De zoncertificaten hebben een looptijd van zes jaar, die eindigt op 1 juli 2023.

5. Inschrijving en inschrijvingskosten

Inschrijving geschiedt door het versturen van een e-mail aan zonnedelen@hoogekamp.nl met de vermelding van het aantal gewenste zonnedelen en uw naam, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats.

Na inschrijving volgt een bevestiging van inschrijving met een verzoek tot betaling.

Na betaling van de nominale waarde van het zoncertificaat is de inschrijving definitief. Het certificaat wordt naar het opgegeven adres verstuurd.

Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd.

6. Doorgeven van wijzigingen

De certificaathouder verplicht zich om wijzigingen van adres en of email door te geven aan de Hooge Kamp. Wijzigingen worden doorgegeven door een email te sturen aan info@hoogekamp.nl, waarin is vermeld: het nummer van het certificaat, het oude adres en het nieuwe adres. De certificaathouder ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen een bevestigingsmail.

7. Uitgifteproces en bewaring

De Hooge Kamp legt een register aan van de uitgegeven zoncertificaten. Voor alle zoncertificaten geschiedt de inschrijving in het register na ontvangst van betaling. Bewaring van het register met gegevens van de uitgegeven zoncertificaten zal door de Hooge Kamp op zorgvuldige wijze plaatsvinden. De inhoud van het register wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van deze zonnedelen.

8. Uitkering

Aan het eind van de looptijd zijnde 1 juli 2023 zal de Hooge Kamp een bedrag van € 60,- per zoncertificaat uitkeren, waarmee het zoncertificaat tegelijkertijd komt te vervallen.

De Hooge Kamp zal de certificaathouder hiervan een maand van tevoren op de hoogte brengen.

9. Waarborgen

De Hooge Kamp is verantwoordelijk voor de uitkering van de zoncertificaten conform het gestelde daarover in dit reglement.
De aanbieder en deze uitgifte valt niet onder de Wet op het financieel toezicht.
De aanbieder van deze zoncertificaten staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

10. Verhandelbaarheid

De zoncertificaten zijn niet verhandelbaar en niet overdraagbaar.